Eduroam (education roaming)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อเรา

งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ชั้น 5 อาคาร 25(อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 22400