Eduroam (education roaming)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การใช้งาน eduroam

สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

     1. ตรวจสอบสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของ eduroam ได้ ที่นี่

     2. เมื่อเดินทางไปยังสถานศึกษาในข้อ 1 ให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายชื่อ eduroam (SSID: eduroam) ข้อสังเกตจะต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด

     3. username และ password สำหรับการเข้าใช้งาน (ใช้บัญชี YRU Passport ในการใช้งาน)

            3.1 บุคลากร

                  username: [email protected] เช่น [email protected]

                  password: รหัสผ่านตัวเดียวกันกับระบบ YRU Passport

                  สำหรับบุคลากร มรย. YRU Passport คือ username กับ password เดียวกันกับระบบบุคลากร hrm.yru.ac.th

            3.2 นักศึกษา

                  username: รหัสนักศึกษา@yru.ac.th เช่น [email protected]

                  password: รหัสผ่านตัวเดียวกันกับระบบ YRU Passport

                  สำหรับนักศึกษา มรย. YRU Passport คือ username กับ password เดียวกันกับระบบลงทะเบียน register.yru.ac.th

 

สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของสถานศึกษาอื่น

     1. ตรวจสอบการเป็นสมาชิก eduroam ของสถานศึกษาของท่าน คลิกที่นี่

     2. เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายชื่อ eduroam (SSID: eduroam) ข้อสังเกตจะต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด

     3. username และ password สำหรับการเข้าใช้งาน ให้ใช้ username และ password ที่สถานศึกษาของท่านเป็นผู้ออกให้ เช่น [email protected] เป็นต้น