Eduroam (education roaming)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา